Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης περιοχής (μικροκλίμα, εφαρμοζόμενες ποικιλίες κ.λπ.), με την αξιοποίηση του δικτύου συλλογής δεδομένων (τηλεμετρικοί σταθμοί και ηλεκτρονικές παγίδες), των αλγοριθμικών μοντέλων φυτοπροστασίας του δάκου και της τεχνολογικής πλατφόρμας διαχείρισης παρακολούθησης και συντονισμού του ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου μελών του συνεργατικού σχηματισμού, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά στις περισσότερες από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συνεργατικού σχηματισμού, ο οποίος θα συνδυάζει τον τεχνολογικό, παραγωγικό και συμβουλευτικό τομέα, καθώς και τις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα αναπτύξουν μία καινοτόμα διαδικασία παρακολούθησης των προσβολών της ελαιοκαλλιέργειας από δάκο, καθώς και μεταφοράς της πληροφορίας σε optimum χρόνους, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνδυασμός της μέγιστης αποτελεσματικότητας από την κάθε φορά εφαρμογή των κατάλληλων μέσω καταπολέμησης με την ελαχιστοποίηση της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Για την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της διεργασίας θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του Φορέα Αρωγού (AGRON) και το πληροφοριακό σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα, mobile εφαρμογή για καταγραφές πεδίου) που αναπτύσσει στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που ανέλαβε με την 1η Πρόσκληση.

Εφαρμογή για εργασίες πεδίου – Field collect

Πλατφόρμα Υποβοήθησης για λήψη απόφασης – Δακοκτονίας

Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος:

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ «Ο ΜΑΛΕΑΣ»
 3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ “ΕΛΑΙΩΝΑΣ”
 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
 6. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 7. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε.”
 8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ
 9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
 10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 11. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑ (ΣΕΛΙΝΟΥ)
 12. ΝΕΑ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΚΕ (AGRONOVA)

Το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας δάκου και γλοιοσπορίου» – SmartOliveShield [ΓΓ2CL-0366793] με Κωδικό MIS: 5184431 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η διάρκεια του έργου: 07/2022-12/2023

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  https://smartoliveshield.agron.gr/